گزارش زنده ی یک زندگی

دارم میلرزم از گریه


فحش میده فحش میده فحش میده بعدش میگه من نمیخوام تو رو ناراحت کنم

بعد دوباره فحش میده و از اتاق میره بیرون


خدا من که ازت چیز زیادی نمیخوام ، فقط میخوام نفس هامو قطع کنی ،این چیز

زیادیه؟ ببین یه نفر که امید داره به زندگی و زندگیشو دوس داره رو نگه دار بعد

منو به جاش ببر

من خسته ام

کسیو ندارم

حامی ندارم

هیچ کس نیس باهاش حرف بزنم

تو تنهایی هام با خودم حرف میزنم

چرا تمومش نمیکنی؟  من که به کسی وابستگی ندارم و تو این دنیا هیییییییچ کس هم

به من وابسته نیست ، پس تمومش کن دیگه ... رفتن من که چیزی از کسی کم نمیکنه

  • سویل :)