گزارش زنده ی یک زندگی

هیچ دلیلی نمیبینم که زحمت اون دسته آدم هایی که میشن سوهان روحم

و با حرفهاشون دلمو میسوزونن رو کم نکنم ...

اگه قراره آدمایی کنار من باشن باید مایه ی آرامشم باشن نه اینکه تیکه بندازن و

دل بسوزونن و منو بیشتر ناراحت کنن ، من درگیری فکری زیاد دارم و جایی واسه

این دست از جماعت تو زندگیم نیس دیگه ...

  • سویل :)