گزارش زنده ی یک زندگی

ای خدا... چرا اینقدر بابام اذیتمون میکنه ؟ چرا اینقدر مایه ی عذاب ؟

این تقاص کدوم گناه من یا مامانمه؟؟؟

  • سویل :)