گزارش زنده ی یک زندگی

+ سویل جان،خودتو ناراحت نکن ،تو که بار اولت نیس نشدن رو تجربه میکنی،

تو بدتر از اینها گذروندی. ..بیخیال فکرشو نکن

_من از خدا خواستمش، آخه اینم نشه که هیچی ازم نمیمونه ...،امروز زیر بارون

باز از خدا خواستمش و دیگه همه چیزو سپردم به خودش ...

+انشاءالله درست بشه ...

  • سویل :)